The site uses cookies to ensure the best user experience. Learn more about using cookies in the Privacy Policy page. By continuing to use this website, you consent to us using cookies.

AERIN 24 OÜ  MÜÜGILEPINGU  RAAMTINGIMUSED

Kehtivad alates 14.08.2023

Käesolevad raamtingimused (edaspidi Raamtingimused) moodustavad lahutamatu osa müügilepingutest, mida Aerin 24 OÜ, registrikood 16769582, aadress Tallinn, Vikerlase tn 13-279, 13616 (edaspidi Müüja) sõlmib elektroonilise keskkonna kaudu (e-kauplus www.aerin.ee) oma klientidega (klient on edaspidi Ostja).

 

 1. Raamtingimuste eesmärk ja objekt
 • Raamtingimustega ettenähtud korras ja tingimustel Müüja müüb ja Ostja ostab Müüja poolt pakutavaid tooteid ja teenuseid (edaspidi nimetatud Kaup).
 • Raamtingimuste eesmärk on reguleerida Müüja ja Ostja vahelisi suhteid Müüja pakutava Kauba ostmisel Ostja poolt. Raamtingimuste alusel toimub Ostja poolt Müüjale tellimuste esitamine ning Müüja poolt vastavate tellimuste täitmine. Igaks konkreetseks müügitehinguks sõlmivad Müüja ja Ostja müügilepingu tellimuse esitamise ja kinnitamise teel (edaspidi Leping).
 • Kauba hulka kuuluvate teenuste ja toodete valik ei ole fikseeritud ning see võib aja jooksul muutuda. Müüjal on igal ajal õigus ühepoolselt muuta Kauba valikut, s.h. lõpetada mõne toote või teenuse või isegi terve kaubakategooria pakkumist. Vastuvõetud tellimused kuuluvad aga täitmisele vastavalt käesolevale Lepingule või, täitmise võimaluse puudumisel, krediteerida makstud ja tarnimata Kauba maksumust.
 • Ostjale müüdava Kauba täpne kogus ja loetelu määratakse Ostja poolt Müüjale Lepingu alusel esitatava tellimusega.

 

 1. Tellimuse esitamine
 • Kauba ostmiseks esitab Ostja Müüjale tellimuse Müüja elektroonilise keskkonna (e-kauplus www.aerin.ee) Tellimus peab sisaldama järgmist:

- millist Müüja tootevalikus märgitud toodet Ostja tellib;

- milline on tellitava toote kogus;

- milline on tellitava toote hind;

- milline on tellitava toote kirjeldus;

- milline on tellitava toote unikaalne kood.

 • Ostja esitab tellimusi individuaalse, registreerimisel valitud kasutajatunnuse ja salasõna alusel. Ostjal on õigus salasõna muuta, kuid see ei mõjuta tema õigusi ja kohustusi käesoleva lepingu alusel. Kõik nimetatud kasutajatunnuse kaudu esitatud tellimused loetakse Ostja tellimusteks ning nad on Ostjale siduvad. Kasutajatunnuse ja salasõna võimalikust kuritarvitamisest, volituseta kasutamisest ja vargusest tulenevaid riske kannab Ostja.
 • Müüja esitab tellimuse täitmiseks vastuvõtmise kohta kinnituse Müüja elektroonilises keskkonnas või kasutajatunnusel märgitud e-posti aadressile pärast Ostja tellimuse kättesaamisest. Müügileping konkreetse tellimuse osas loetakse sõlmituks tellimuse kinnitamisega.
 • Kauba ligikaudne tarnetähtaeg sõltub Kauba liigist ja tootjast ning on määratud Müüja elektroonilises keskkonnas. Nimetatud tarnetähtaeg on ligikaudne ning ei ole siduv lepingutingimus. Müüja ei kanna tähtaega ületamisest tulenevalt vastutust. Ostjal on õigus tühistada oma tellimust ainult kokkuleppel Müüjaga.
 • Juhul, kui tellimuse täitmine tellimuses näidatud tingimustel, eelkõige tellimuses näidatud koguses, kaubavalikus või Müüja elektroonilises keskkonnas toodud indikatiivse tarnetähtaja jooksul on võimatu, kohustub Müüja sellest Ostjale teatama kohe peale tellimuse täitmise võimatuse ilmnemist, kuid hiljemalt tarnetähtaja möödumisel. Sellisel juhul ei loeta tellimuse mittetäitmist või mittenõuetekohast täitmist müügilepingu rikkumiseks.

 

 1. Kauba hind ja maksetingimused
 • Ostja kohustub tasuma Kauba eest vastavalt tellimuse esitamisel kehtivale Müüja hinnakirjale, mis on kättesaadav e-kaupluse www.aerin.ee keskkonnas. Müüjal on õigus teha hinnakirjas ühepoolselt muudatusi. Hinnakirjas tehtavad muudatused ei kehti enne hinnakirja muutmist Müüja poolt kinnitatud tellimuste suhtes. Viimases lauses toodu ei kehti juhul, kui tellitud Kaup ei ole laos kättesaadav - sellisel juhul on Müüjal õigus muuta hinda kokkuleppel Ostjaga ning kui kokkuleppele ei jõuta, siis on Ostjal õigus tellimuse täitmata osa tühistada ja saada tasutud ettemaksu tagasi.
 • Müüjal on õigus esitada Ostjale tellitud kauba eest arve kohe pärast tellimuse kinnitamist vastavalt punktile 2.3.
 • Ostja tasub Müüjale kauba eest Müüja esitatud arve alusel hiljemalt arvel toodud maksetähtajaks. Ostuhinna tasumine loetakse teostatuks arvel näidatud summa (koos käibemaksuga) laekumisel Müüja pangakontole. Müüjal on õigus peatada järgnevate tellimuste (mille täitmise tähtpäev on pärast eelmise tellimuse eest tasumise tähtpäeva) täitmist kuni eelmise tellimusega seotud kohustuste täitmiseni.

 

 

 1. Kauba üleandmine, omandiõiguse ning riisiko üleminek
 • Müüja väljastab kauba Ostjale Ostja poolt Tellimuse sõlmimisel e-kaupluse www.aerin.ee keskkonnas määratud kohas (edaspidi Tarnekoht). Kauba vedu Tarnekohta korraldab Müüa, kauba transpordikulud kannab Ostja vastavalt kulleri hinnakirjale. Kui Ostja ei ole valinud transpordi võimalust, on Tarnekohaks on Aerin 24 OÜ kaupade väljastuspunkt (aktuaalne aadress koos tööajaga on kirjeldatud elektroonilises keskkonnas www.aerin.ee).
 • Ostja on kohustatud Kauba Tarnekohas kokkulepitud tähtpäeval (sh kellaajal) vastu võtma. Juhul, kui Tarnekoht asub Ostja juures või selle määrab kindlaks Ostja, siis kohustub Ostja võtma Kauba Tarnekohas vastu tööpäevadel tööaja jooksul. Kui Ostja ei võta tellitud Kaupa vastu 14 kalendripäeva jooksul kokkulepitud tähtpäeva möödumisest, on Müüjal õigus Lepingust taganeda ja nõuda Ostjalt leppetrahvi Kauba hinna ulatuses. Leppetrahv lisandub Kauba hinna tasumise nõudele ning leppetrahvi eesmärk on sundida Ostjat oma kohustusi täitma, mitte hüvitada kahju.
 • Müüja üleandmiskohustus loetakse täidetuks Kauba üleandmisel Ostjale. Kauba juhusliku hävimise ja kahjustumise riisiko läheb Ostjale üle Müüja üleandmiskohustuse täitmisega.
 • Kauba üleandmine vormistatakse üleandmise-vastuvõtmise aktiga (akti asemel võib olla Ostja poolt allkirjastatav arve või saateleht või arve-saateleht või muu samaväärne dokument, kus on toodud üleantava kauba nimetus ja kogus), mille allkirjastamisega loetakse Kaup vastu võetuks. Ostja kinnitab nimetatud akti allkirjastamisega, et on asjad piisava hoolikusega üle vaadanud ja Ostja teadlik nende seisukorrast. Ostja kohustub üleandmise-vastuvõtmise aktis märkima kõik Kaubal avastatud puudused. Kauba üleandmise-vastuvõtise aktiga võrdsustatakse ka Ostja kirjalik kinnitus Kauba kättesaamise kohta. Juhul, kui Ostja ei kirjuta kauba üleandmise-vastuvõtmise aktile või arvele / saatelehele alla hiljemalt 3 päeva jooksul alates Kauba valmimisest väljastamiseks (Kauba staatus on nähtav isiklikus kabinetis, staatus „jõudis lattu“ või „valmis väljastamiseks“ või „Arrived to warehouse“) ning arve väljastamisest, loetakse, et Ostja on Kauba vastu võtnud ning temal ei ole Kauba suhtes pretensioone.
 • Kauba omandiõigus läheb Müüjalt Ostjale üle Ostja poolt ostuhinna täieliku tasumisega ning muude Lepingu täitmisega seotud kohustuste täitmisega Müüjale.

 

 1. Kauba kvaliteet ja puudustest teavitamine
 • Kaup peab olema kvaliteediga, mida sellist liiki Kaubalt tavapäraselt oodata võib, ning vastama õigusaktidega kehtestatud standarditele, kvaliteedi sertifikaatidele ja teistele Kauba kohta esitatavatele kvaliteedinõuetele.
 • Ostja kohustub Kauba vastuvõtmisel koheselt hoolikalt kontrollima selle vastavust lepingutingimustele, eelkõige kas Kaup vastab kirjeldusele ning on õiges koguses. Kauba mittevastavusel lepingutingimustele peab Ostja sellest Müüjat viivitamatult, kuid mitte hiljem kui ühe päeva jooksul, kirjalikult teavitama ning puudust piisavalt täpselt kirjeldama. Kui Ostja nimetatud kohustust ei täida, ei või ta hiljem tugineda Kauba lepingutingimustele mittevastavusele ega Müüjale vastavas osas pretensioone esitada. Varjatud puuduse puhul, mis esineb Kauba kvaliteedis ning mida Ostja ei saanud Kauba korrapärase ja hoolika ülevaatamise käigus avastada, peab Ostja viivitamatult, kuid mitte hiljem, kui kahe päeva jooksul puuduse ilmnemisest Müüjat kirjalikult teavitama ning puudust piisavalt täpselt kirjeldama (lisaks lisada kirjale tõendavaid pildid). Varjatud puuduseks ei ole Kauba mittevastavus tellimusele, Kauba vale kogus ega Kauba nähtavad puudused.
 • Kui Ostja teatas Kauba mittevastavusest Müüjale kokkulepitud korras ja tähtajal, koostatakse viie (5) päeva jooksul Müüja ja Ostja esindaja juuresolekul kahepoolne akt Kauba puuduste kohta. Juhul kui ei ole teisiti kokku lepitud kirjalikult või e-kirja teel, toimub akti koostamine Müüja Tarnekohas Tallinnas (aktuaalne aadress koos tööajaga on kirjeldatud elektroonilises keskkonnas aerin.ee), s.t. Ostja peab tagama, et akti koostamisel oleks Müüjal võimalik tutvuda müüdud Kaubaga. Kui Müüja esindaja viie (5) päeva jooksul Kaupa üle vaatama ja akti koostama ei ilmu, on Ostjal õigus koostada ühepoolne akt, mis on sellisel juhul aluseks pretensiooni esitamisel Müüjale. Ostja mitteilmumisel akti koostamisele, või kui Ostja ei taga Müüjale võimalust tutvuda müüdud Kaubaga ning tutvuda muu tähtsa informatsiooniga Kauba defekti hindamiseks, kaotab Ostja õiguse tugineda Kauba mittevastavusele lepingutingimustele.
 • Ostja ei või enda ühepoolse ostuga tasaarvestada puudusega Kauba eest makstud summa muude tema poolt tasumisele kuuluvate summadega.
 • Tellimusest taganemisel või muul juhul, kui Ostja peab tellitud Kauba Müüjale tagastama, peab Kaup olema samas seisundis ja pakendis nagu üleandmisel. Kaub ja selle pakend peab olema terve, puhas ja kasutamata. Kauba otsimisel ja tellimisel ilmneva kommentaari puhul “Hoiatus: seda üksust ei saa tagastada ega ümber vahetada!“, peab Ostja arvestada, et selle Kauba et saa tagastada ega ümbervahetada seaduses sätestatud korras ning selle Kauba tellimisel Ostja kinnitab selle tehingutingimusena. Selle Kauba saab tagastada Müüale ainult Müüa eksimuse puhul (Kaup ei vasta Tellimusele) ning tingimusel, et Kaup ei ole kasutatud ning on terve ja terves parendis. Ostja kannab Kauba tagastamisega seotud otsesed kulud.
 • Ostjal ei ole õigus loobuda tellitud Kaubast ega tagastada Kaupa pärast seda, kui tellimus on täidetud, olenemata sellest, kas Kaup on vastuvõetud või veel mitte.

 

 1. Vastutus
 • Müüja vastutab Kauba lepingutingimustele mittevastavuse eest, kui mittevastavus on olemas juhusliku hävimise ja kahjustumise riisiko ülemineku ajal Ostjale (vt p 4.3).
 • Müüja ei vastuta Kauba lepingutingimustele mittevastavuse eest, kui mittevastavus on tingitud Ostja tegevusest või tegevusetusest, eelkõige Ostja poolt Kauba säilitus-, hoiu- või ekspluatatsioonitingimuste rikkumisest, samuti muudest asjaoludest, mida Ostja saab mõjutada või mille eest Ostja vastutab.
 • Eeldatakse, et iga Leping ja tellimus on jagatav osadeks. Kui Müüja rikub Lepingut üksnes osaliselt (nt osa tellimuse suhtes), siis on Ostjal õigus Lepingust taganeda vaid üksnes vastava osa või detaili suhtes ning ülejäänud osas kuulub Leping või tellimus täitmisele ja Ostja peab selle eest maksma.
 • Ostjal ei ole õigust nõuda Kauba asendamist ega tasutud hinna tagastamist, kui Kaubal esinev puudus ei ole märkimisväärne, kui puudust saab parandada või kui Kauba asendamine on Müüja jaoks ebamõistlikult kulukas või aeganõudev.
 • Lepingust ei või taganeda, kui taganemiseks õigustatud Pool ei ole taganenud ühe kuu jooksul olulisest rikkumisest teadasaamisest või teadasaama pidamisest.
 • Juhul, kui Kaup ei vasta lepingu tingimustele, on Ostjal õigus sellega seoses nõuda vaid sellise kahju hüvitamist, mis on vahetult seotud Kauba mittevastavusega. Ostjal ei ole õigust nõuda kahju hüvitist, mis seondub mittevastava Kauba kasutamisega või teiste esemete kahjustamisega.
 • Müügigarantii aja kestus on 6 kuud. Garantiiajal ilmnenud puudustest on Ostja kohustatud Müüjat koheselt teavitama ning võtma tarvitusele abinõud Kauba kahjustuste suurenemise vältimiseks, vastasel juhul kaotab ta garantiist tulenevad õigused. Müüja garantiikohustus ei kehti osas, milles puudused on Kaubale tekkinud Kauba ekspluatatsiooni- või säilitamise eeskirjade rikkumisest, samuti muudest asjaoludest, mida Ostja saab mõjutada või mille eest Ostja vastutab. Garantiijuhtumi saabumisest teatamisel selgitab Müüja Ostjale mõistliku aja jooksul puuduse kõrvaldamise võimalusi ja korda ning dokumente, mida Ostja peab esitama puuduse tõendamiseks. Ostja kannab kulusid, mis seonduvad garantiiajal käsitletavate puuduste väljaselgitamisega.
 • Rahalise kohustuse täitmisega viivitamisel või muu kohustuse rikkumisel on Müüjal õigus nõuda Ostjalt viivist null koma kaks protsenti(0,2%) õigeaegselt tasumata rahaliselt kohustuselt iga viivitatud päeva eest või Ostja muu kohustuse rikkumisel 0,1% Kauba maksumusest iga kohustuse täitmisega viivitatud päeva eest. Viivise eesmärk on sundida Ostjat oma kohustusi täitma, mitte hüvitada kahju.
 • Müüja vastutab müügigarantii korras üksnes juhul, kui Ostja tõendab Kaubal esineva puuduse vastava tootja ametlikus esinduses, järgides kõiki tootja nõudeid ja menetlusi Kauba käitlemiseks ja puuduse tuvastamiseks. Ostja kannab kulusid, mis seonduvad garantiiajal käsitletavate puuduste väljaselgitamisega.

 

 1. Vääramatu jõud
 • Lepingust tulenevate kohustuste mittetäitmist või mittenõuetekohast täitmist ei loeta Lepingu rikkumiseks, kui selle põhjuseks oli asjaolu, mida Pooled ei saanud mõjutada, ei võinud ega pidanud ette nägema ega ära hoidma (vääramatu jõud). Vääramatu jõu asjaoludeks on eelkõige sõjad, vaenlase tegevus, tulekahjud, üldstreik, loodusõnnetused, epideemiad, ekspordi-impordikeelud, valitsuse või mis tahes muu avaliku võimu esindaja kehtestatud või muudetud piirangud, sh selliste eeskirjade, tingimuste ja aktide andmine või kehtestamine, mis muudab Müüja jaoks oluliselt lepingu täitmist selle algselt kokkulepitud tingimustel ja kuludega või mille järgimine toob kaasa Müüja jaoks teenuste osutamisel või kaupade müümisel oluliste täiendavate piirangute või nõudmiste järgimise kohustuse.
 • Vaatamata vääramatu jõu esinemisele, on Pooled kohustatud võtma tarvitusele mõistlikud abinõud tekkinud ja tekkida võiva kahjuärahoidmiseks ja vähendamiseks. Kui vääramatu jõu asjaolu on ajutine, on kohustuse rikkumine vabandatav üksnes aja vältel, mil asjaolu takistas kohustuse täitmist.
 • Pool, kelle tegevus lepingujärgsete kohustuste täitmisel on takistatud vääramatu jõu asjaolude tõttu, on kohustatud sellest viivitamatult teisele Poolele teatama seadusega ettenähtud korras, e-posti teel, või elektroonilise koskkonna aerin.ee kaudu.
 • Kui vääramatu jõu asjaolud kestavad üle 90 kalendripäeva, loetakse, et Leping on lõppenud täitmise võimatusega. Sel juhul ei ole kummalgi Poolel õigust nõuda teiselt Poolelt Lepingu mittetäitmise või mittekohase täitmisega tekitatud kahju hüvitamist.

 

 

 1. Konfidentsiaalsus
 • Raamtingimused ja nende alusel sõlmitud Lepingud, eelkõige müügiandmed on konfidentsiaalsed ja ei kuulu avaldamisele ilma teise Poole kirjaliku nõusolekuta. Konfidentsiaalsusnõude rikkumiseks ei loeta Raamtingimustes ega Lepingus sisalduvate andmete avaldamist Poolte esindajatele, osanikele, töötajale või muule tellimuse täitmisega seotud isikule, samuti audiitoritele ning vastava pädevusega avalikku võimuteostavatele isikutele.
 • Pool, kes rikub punktis 8.1 sätestatud konfidentsiaalsusnõuet, kohustub maksma teisele Poolele leppetrahvi 1000 (tuhat) eurot.

 

 1. Kohaldatav õigus ja vaidluste lahendamine
 • Käesolevatele Raamtingimustele ja nende alusel Lepingu sõlmimisel, täitmisel, muutmisel, lõpetamisel ja tõlgendamisel ning Raamtingimustele ja Lepingu, selle rikkumise, lõpetamise või kehtetusega seotud vaidluste lahendamisel kohaldatakse Eesti Vabariigi õigust.
 • Raamtingimustest ja Lepingust tulenevad erimeelsused püütakse lahendada läbirääkimiste teel ja Poolte kokkuleppel. Kui läbirääkimised ei anna tulemusi, lahendatakse tekkinud vaidlused lõplikult Eesti Vabariigi kohtutes.

 

 1. Lõppsätted
 • Pooltevahelised Lepinguga seotud teated peavad olema kirjalikku taasesitamist võimaldavas vormis (kiri, faks, e-kiri, teade Müüja e-kaupluse www.aerin.ee keskkonnas), kui Raamtingimustest ei tulene teisiti.
 • Lepingu sõlmimisega kaotavad kõik varasemad Poolte vahelised Lepingu eseme ja eesmärgiga seotud lepingud ning muud kokkulepped omakehtivuse. Käesolevates Raamtingimustes reguleerimata Poolte varasemad kokkulepped kehtivad üksnes ulatuses, milles need on Lepinguga eraldi kokku lepitud. Raamtingimuste ja Lepinguga reguleerimata osas kohaldatakse seaduses sätestatut.
 • Müüjal on õigus käesolevaid Raamtingimusi ühepoolselt muuta. Muudatused kehtivad nende tellimuste suhtes, mis tehakse pärast muudatuste teatavaks tegemist e-kaupluse www.aerin.ee keskkonnas. Enne seda tehtud tellimustele kohaldub tellimuse tegemise ajal kehtinud Raamtingimuste redaktsioon.
 • Kui Raamtingimuste või Lepingu mõni säte on tühine või kehtetu või seda ei ole võimalik muul põhjusel kohaldada, ei too see kaasa Raamtingimuste ega Lepingu teiste sätete kehtetust. Sellisel juhul loetakse kehtetu või kohaldamatu säte asendatuks sättega, mis on võimalikult lähedane kehtetu või kohaldamatu sättega. Pooled teevad kõik endast oleneva, et Raamtingimused ja Leping jääksid võimalikult suures osas kehtima sellisena, nagu oli Poolte tahe Lepingu sõlmimisel.
 • Pooled kinnitavad, et Raamtingimuste ja Lepingu tingimused on neile üheselt arusaadavad ning nad mõistavad neile Lepingust tekkivate õiguste ja kohustuste sisu.